ประวัติโรงเรียน

สภาตำบลน้ำมวบ ได้ยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลให้เป็นที่ของโรงเรียน รวมพื้นที่ 50 ไร่ 5 ตารางวา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนสา ซึ่งจัดตั้งในปีการศึกษา 2528 โดยใช้หอประชุมโรงเรียน บ้านน้ำมวบ เป็นห้องเรียน

ปีพุทธศักราช 2529 เจ้าตำบลน้ำมวบ พระครูไพโรจน์สาธุกิจ ได้นำประชาชนทั้งสองตำบล จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหญ้าคาให้ 1 หลัง และ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2531 นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพนอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ และให้ชื่อว่า โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 โดยให้โรงเรียนเข้าร่วมอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา (ค.อ.มต.สศ.) โดยมี นายประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคนแรก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายจรูญ วรรณวิไลย อาจารย์ 2 โรงเรียนปัว ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 พลเอกมานะ รัตนโกเศส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชมังคลาภิเษก เป็น โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

มื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี มารักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในปี 2542

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายปัญญา บุญมาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร บรรลือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมพร วัลลิยะเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2549

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จนถึงปัจจุบัน