วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  : เทิดทูนสถาบัน  สืบสานงานพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  มีจิตอนุรักษ์

เอกลักษณ์ : มีคุณธรรม มีจิตอนุรักษ์ และมีทักษะอาชีพ พัฒนาตนสู่สังคมที่ยั่งยืน

คำขวัญของโรงเรียน  :  

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

สีประจำโรงเรียน  : “น้ำเงิน  –  เหลือง”

สีน้ำเงิน หมายถึง   พระมหากษัตริย์

สีเหลือง หมายถึง  สีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน